GDPR – nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Vážení návštěvníci mých webových stránek a uživatelé mých služeb. Od 25.5.2018 vstupuje v platnost nové nařízení týkající se zpracování osobních údajů (GDPR).

Jako odběratelé mých služeb mi sdělujete své osobní údaje, za jejichž zpracování, ochranu a zabezpečení zodpovídám v souladu tímto nařízením. Prosím seznamte se s ochranou a zabezpečením vašich osobních údajů stejně tak jako s právy, které máte.

Informace o správci

Správcem vašich osobních údajů je Jana Koláčková, IČ: 60431211, sídlem J. Obrovského 17, Brno, která provozuje webové stránky www.dotektantry.cz a z nich vyplývající služby v oblasti tantrických masáží. Správce určuje způsob a účel zpracování vašich osobních údajů, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a určuje zpracovatele, kteří se zpracováním vašich osobních údajů pomáhají.

Informace o zpracovateli

Pro zajištění zpracovatelských operací využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané operace specializují a chrání vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Společnost Google (platforma Google Analytics) zpracovává vaše cookies. Zaznamenává vaši IP adresu, z jakého místa na web přicházíte (akvizice), jaké stránky mého webu navštěvujete (chování), co vyplňujete (konverze) a z jakého místa si webové stránky prohlížíte – tedy jaké publikum sleduje moje stránky – demografie, zájmy, geografické údaje.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o zpracovávání cookies na tomto webu naleznete zde.

V případě, že v budoucnu dojde k výběru jiného/dalšího zpracovatele osobních údajů, budu klást na jeho výběr požadavky, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo zcela v souladu s GDPR a aby bylo zajištěno technické zabezpečení vašich údajů v maximální možné míře.

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávám vaše osobní údaje, které mi sami svěříte a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • pro účel prodeje a poskytování objednaných služeb – tedy pro právní titul plnění smlouvy. Z vašich osobních údajů zpracovávám vaše jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, které nezbytně potřebuji pro účely plnění smlouvy. V souvislosti s plněním uzavřené smlouvy jsou objednateli odeslány transakční maily a sms zprávy (potvrzení o zaplacení, prodejní doklady, pokyny k plnění služby apod.) Vaše osobní údaje zpracovávám pro tento účel po dobu 5 let od poslední objednávky.
 • za účelem výkonu tantrické masáže tak, aby nedošlo k jakýmkoli zdravotním komplikacím na straně účastníka zpracovávám na základě svobodného, informovaného a jednoznačného souhlasu uděleného účastníkem kurzu následující údaje: věk a údaje o zdravotním stavu. Vaše osobní údaje zpracovávám pro tento účel po dobu 5 let od poslední objednávky.
 • marketingové účely
  vaše osobní údaje zpracovávám za účelem přímého marketingu. Jste-li mým zákazníkem dělám tak z oprávněného zájmu, neboť se oprávněně domnívám, že máte zájem o další moje služby podobného charakteru, které jste si objednali. Obsahem informačních mailů, které posílám nepravidelně je zájmová návaznost na poskytnuté plnění, to znamená produkty a služby týkající se tantrických masáží, dále inspirace a články. Vaše osobní údaje zpracovávám pro tento účel po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste mým zákazníkem, informační email odesílám jen na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud souhlas udělíte, vaše údaje pak zpracovávám po dobu 3 let nebo dokud souhlas neodvoláte.

V obou případech můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu, který je součástí každého emailu.

Na základě odvolání vašeho souhlasu se zasíláním informačních mailů bude váš kontakt vymazán z databáze a další informace již nebudou odesílány. Jejich další uchování však může být nutné z  jiného právního důvodu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Z nové legislativy vyplývá vaše právo na informace o tom, jaké údaje, za jakým účelem, jakou formou, po jakou dobu jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Toto právo je již plněno touto informační stránkou, kde naleznete vše potřebné.

 • právo na přístup, doplnění a změnu těchto údajů. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemné žádosti vám doložím, jaké osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás změní osobní údaje, budou neaktuální nebo neúplné, máte právo na jejich doplnění nebo změnu.
 • právo na omezení zpracování. Toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů provádím nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • právo na přenositelnost. V případě, že byste chtěli své údaje vzít a přenést ke třetí osobě, postupuji stejně jako při využití práva na přístup.
 • právo na výmaz. Máte práva na výmaz, tj. být zapomenut. Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to přejete, máte na to právo. V tomto případě vymažu vaše veškeré osobní údaje ze svého systému i ze systému dílčích zpracovatelů. Vymazány mohou být vaše údaje, na které se nevztahuje tzv. zákonná povinnost (např. evidence vystavených prodejních a daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem) Ve lhůtě do 30 dnů vás budu písemně informovat, jaké údaje byly zcela vymazány.
 • pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu velice ráda, pokud budete o vaší stížnosti nejprve informovat mne, abych mohla případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistiti, že já jakožto správce i zpracovatel, který bude zpracovávat vaše osobní údaje jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení plnění předmětu smlouvy.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá pouze v rámci Evropské unie

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou a že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, především oprávněného důvodu, plnění smlouvy či uděleného souhlasu.
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GRDP

Kontaktní informace:

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete využít emailovou adresu: jana.kolackova@goa.cz